مرا عهدیست با جانان

که تا جان در بدن دارم

هواداران کویش را

چو جان خویشتن دارم