سیلوممم

خدمت شما دوستان گل عارضم که... ما تحقیقات خودمو انجام دادیم نسبت به خواستگار نامحترم....

اولی بهمون گفت اخلاق نداره به درد شما نمیخوره

دومی بهمون گفت بددهنه و ... به درد شما نمیخوره

سومی بهمون گفت خیلی پولدارن ولی قبلا.... فلان و فلان به درد شما نمیخوره

چهارمی بهمون گفت همه چی اوکی ..خانواده.. پول و فلان ولی پسره به در شما نمیخوره!!!!!!!

پنجمی بهمون گفت من چیزی نمیگم راجع بهش! ایشون اقوام پسره بودن..

شیشمی بهمون گفت زن سابقش دختر بسیار خوبی هس و مشکل از ایشون بوده

هفتمی ام گفت دختره همکلاسم بوده... میدونم چرا جدا شده برو این پسره به در نمیخوره

در یک کلام همگی متفق القول گفتن این پسره به درد شما نمیخوره ..والسلام!!

و زمانی هم که زنگ زده بودن خونمون مادر گرامی فقط گفته بودن دخترم جوابش منفیه.. و علتشم گفته بودن کارشو نپسندیده!!!!

خلاصه اینم از این!! هرچند من نظرم این بود که به درد نخوره ولی بهتر شد تحقیق کردیم که خیال بقیه راحت بشه که الکی جواب ندادم..