خاطرات زندگیم

اگر تنها ترین تنها شوم باز خدا هست،او جانشین همه نداشتن های من است.

بهمن 93
2 پست
دی 93
2 پست